MAK

Statuut

Mulgil on kõik kõige parem. Et ka kõik teised saaksid osa parimatest asjadest, mida meil tehakse, tähistame need Mulgi märgiga.

Mulgi Värk märk tähistab Mulgimaal pakutavaid tooteid, teenuseid ja elamusi – neid, mis on piirkonnas valmistatud ja järgivad ajaloolist traditsiooni. Ühesõnaga – mulgi värk.

Märki annab välja Mulgimaa Arenduskoda selleks, et väärtustada Mulgimaal tehtut, toetada märgiomanikke ühisel turundamisel ja muuta „mulgi värk“ tuntuks ja hinnatuks. Selge ja eristuv märk tõstab märgi omanike poolt pakutava nähtavust, koostöövõrgustik loob paremaid võimalusi koolituseks, tootearenduseks, turundamiseks ja müügiks.

Märgi piirkonnaks on ajalooline Mulgimaa. Juhul, kui taotlev ettevõte asub väljaspool ajaloolise Mulgimaa piire, hindab komisjon kandidaadi sobivust. Taotleja peab taotlust esitades välja tooma, kuidas ettevõte, toode või teenus on ajaloolise Mulgimaaga seotud.

Märk antakse välja viieks aastaks. Komisjon otsustab märgi perioodi lõpus märgi saaja avalduse alusel märgi kasutamise õiguse pikendamise järgmiseks perioodiks. Kui märgi omanik ei esita pikendamise avaldust, lõppeb märgi kehtivus.

Märgi taotlemine toimub veebilehel mulgimaa.ee elektroonilise ankeedi täitmise kaudu. Otsuse tegemiseks on märgi väljaandjal õigus küsida tootenäidiseid, lisainformatsiooni või vajadusel külastada ettevõtet.

Märgi välja andmise komisjoni moodustab Mulgimaa Arenduskoda. Komisjoni kuulub 3-5 liiget ja vajadusel kaasatakse oma ala eksperte.

Komisjon annab vastuse märgi taotlusele peale Mulgimaa Arenduskoja juhatuse korralise koosoleku toimumist, üldjuhul 1-2 kuu jooksul alates taotluse saamisest. Erandkorras võib periood pikeneda (näiteks seoses pühadeperioodi või ekspertide kaasamise vajadusega).

Märki kandvate toodete, teenuste ja elamuste nimekiri on leitav veebilehel mulgimaa.ee.

Märgi kasutamine. Märgi kasutajatel on õigus kasutada Mulgi märki oma toodetel, teenuse osutamiskohal, elamuste tähistamiseks. Vastavate tähiste tootmiskulud kannab märgi saaja. Märgi kasutamisel peab järgima välja töötatud graafilist identiteeti.

Mulgi Värk stiiliraamat (pdf)

Taotle märki